زبان: English | فارسی

مقام زن در آریانا و افغانستان امروز

توسط:
شاه زمان وریز ستانیزی
سال چاپ:
2010
قطع:
جلد کاغذی
نظر مشتریان:
قیمت:
افغانی 150
Share With: Please enter correct email address.
Your Name: Please enter your name.
Your Email Address: Please enter correct email address.
Message (optional):
 • Print
 • تقسیم:
 • Share
 • Digg
 • Reddit
 • Facebook
 • Stumbleupon

اگر تاریخ گذشته افغانستان تحت مطالعه عمیق و همه جانبه قرار گیرد. این حقیقت از آن بر می آید که زنان افغان در سال های طولانی تا زمان سرودن سرود های ویدی در امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور نقش برجسته داشته و دایم در تمام شون اجتماعی و حیاتی یار و همکار مردانی بوده است. البته بعد از ما در سالاری محدودیت های آنهم در ساحه تقسیم کار بر زنان وضع میگردد که زنان در منازل به تعلیم و تربیه اطفال و پیش برد امور منزل که از توان مرد ها بیرون بود مصروف نگهداشته میشوند. با آن هم زنان سرود میسرودند. با مردها یکجا زراعت و مالداری را انکشاف میدادند. همین زنان غرور آفرین بودند که در میدان های گرم نبرد، با دادن شعار های انقلابی و آتشین احساسات و خون مردان جنگجو را به طغیان میآوردند مانند پیغله ملالی، غازی ادی و ملکه زرین همین زن افغان بود که امپراتور بزرگ ایران را از پا در آورد و سروی را در خم خون فرو برد (ملکه زرین ساکی).

نظر شما: 
 • Currently 3.5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5