زبان: English | فارسی

مجموعه قوانین افغانستان (قوانین اجراآت عدلی و قضايي )

توسط:
وزارت عدلیه افغانستان
سال چاپ:
2009
قطع:
جلد سخت 1506
ابعاد:
8.75" x 6" x 3.2"
نظر مشتریان:
قیمت:
افغانی 4595
Share With: Please enter correct email address.
Your Name: Please enter your name.
Your Email Address: Please enter correct email address.
Message (optional):
 • Print
 • تقسیم:
 • Share
 • Digg
 • Reddit
 • Facebook
 • Stumbleupon

Afghanistan Collection of Laws (Laws on Justice and Judicial Procedure) "2 volumes" Pashto and Persian
By: Ministry of Justice of Afghanistan

نظر شما: 
 • Currently 3.5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5