زبان: English | فارسی

مجموعه قوانین افغانستان (قانون بانک داری)

توسط:
وزارت عدلیه افغانستان
سال چاپ:
2010
قطع:
جلد سخت 609
ابعاد:
8.75" x 6" x 1.2"
نظر مشتریان:
قیمت:
افغانی 2395
Share With: Please enter correct email address.
Your Name: Please enter your name.
Your Email Address: Please enter correct email address.
Message (optional):
 • Print
 • تقسیم:
 • Share
 • Digg
 • Reddit
 • Facebook
 • Stumbleupon

Afghanistan Collection of Laws (Banking Law)

نظر شما: 
 • Currently 3.5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5