زبان: English | فارسی

زراعت و مالداری

جغرافیای گیاهی

توسط:
دکتر مه لقا ...
قطع:
جلد کاغذی 308
نظر مشتری:

No Review بیشتر

قیمت: 300 افغانی

گیلاس وآلبالو فیزیولوژی تولید و مصرف

توسط:
ا.دی .وبستر،ان.ای.لونی، ...
قطع:
جلد کاغذی 524
نظر مشتری:

No Review بیشتر

قیمت: 825 افغانی

مروری بر بیماریهای شایع تولید مثل در گاو

توسط:
دکتر محمد لطفی ...
قطع:
جلد کاغذی 44
نظر مشتری:

No Review بیشتر

قیمت: 385 افغانی

مقاومت گیاهان به حشرات

توسط:
سی.ام.اسمیت، ...
قطع:
جلد کاغذی 262
نظر مشتری:

No Review بیشتر

قیمت: 195 افغانی

فناوری تولیدو کاربرد صفحات فشرده چوبی با تجدید نظر (چاپ دوم)

توسط:
دکتر کاظم دوست ...
قطع:
جلد کاغذی 728
نظر مشتری:

Wood composite Materials Manufacturing applications) بیشتر

قیمت: 1110 افغانی

بیماری ها، آفات و اختلالات سیب زمینی

توسط:
مهندس محمد رضا ...
قطع:
جلد کاغذی 349
نظر مشتری:

No Review بیشتر

قیمت: 1100 افغانی
Showing 1 - 6 out of 824