زبان: English | فارسی

افغانستان شناسی - فارسی

ظهور افغانستان نوین

توسط:
وارتان گریگوریان
قطع:
جلد سخت 715
نظر مشتری:

نویسنده تلاش کرده است تا تکامل تدریجی افغانستان نوین را که از عصر "امیر شیرعلی خان " در این کشور آغاز شده است ترسیم کند. آن گونه که در مقدمه کتاب به آن اشاره شده است، نویسنده برای تکمیل تحقیقات در مورد تاریخ مدرن افغانستان، بیش از هشت سال وقت صرف کرده است و برای این منظور سفرهایی ... بیشتر

قیمت: 1700 افغانی

سیاه و سفید

توسط:
محمد نعیم قدرت
قطع:
جلد سخت 257
نظر مشتری:

کتاب "سیاه و سفید" اولین اثر تاریخ مصور در افغانستان میباشد که با درون مایه های تاریخی و سیاسی به صورت واقعیت گونه و به زبان تصویر به علاقمندانش عرضه گردیده است. این اثر، برای خواننده گان و محققان امور تاریخ قوت میبخشد تا شالوده مطالعات شان را در عمق حوادث تاریخ سیاسی کشور پیوند ... بیشتر

قیمت: 750 افغانی

مجموعه قوانین افغانستان (قوانین اجراآت عدلی و قضايي )

توسط:
وزارت عدلیه ...
قطع:
جلد سخت 1506
نظر مشتری:

Afghanistan Collection of Laws (Laws on Justice and Judicial Procedure) "2 volumes" Pashto and Persian By: Ministry of Justice of Afghanistan بیشتر

قیمت: 4595 افغانی

مجموعه قوانین افغانستان (قانون بانک داری)

توسط:
وزارت عدلیه ...
قطع:
جلد سخت 609
نظر مشتری:

Afghanistan Collection of Laws (Banking Law) بیشتر

قیمت: 2395 افغانی

مجموعه قوانین افغانستان (قانون مدنی)

توسط:
وزارت عدلیه ...
قطع:
جلد سخت 958
نظر مشتری:

Afghanistan Collection of Laws (Civil Law) By: Ministry of Justice Language: Persian and Pashto بیشتر

قیمت: 3950 افغانی

باختر به روایت تاریخ

توسط:
هایدی معیری
قطع:
جلد کاغذی 208
نظر مشتری:

Bactria: A historical Narration by: Hayedeh Moayeri بیشتر

قیمت: 455 افغانی
Showing 1 - 6 out of 238