زبان: English | فارسی

روانشناسی و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ

روشهای تحقیق کمی و کیفی درعلوم تربیتی و روان شناسی (جلد دوم)

توسط:
مردیت گال والتر ...
قطع:
جلد کاغذی 787
نظر مشتری:

Qualitative and Quantitative Research Methods in Psychology (Volume II) By:Meredith D. Gall,Walter R.Gall, Joyce P. Gall Translated By: Ahmad Reza Nasr, Hamid Reza Oreizy, Mahmood Abolghasemi In Persian Language بیشتر

قیمت: 750 افغانی

روان شناسی تربیتی

توسط:
دکتر حسین لطف ...
قطع:
جلد کاغذی 500
نظر مشتری:

Educational Psychology By: Dr. Hussain Latuf Abadi In Persian Language بیشتر

قیمت: 570 افغانی

روانشناسی حافظه و یادگیری (با رویکردی شناختی) با اصلاحات

توسط:
دکتر رضا کرمی ...
قطع:
جلد کاغذی 352
نظر مشتری:

Psychology of learning and memory (cognitive) with amendments By: Dr. Reza Karmee Noori In Persian Language بیشتر

قیمت: 410 افغانی

The psychology of children with special needs, learning disabilities (how the brain learns with special needs By: David , Sosa Wood Translated By: Dr. Ahmad Yaar Mohammadian, Dr. Muhammad Baqir Kajabafi In Persian Language بیشتر

قیمت: 400 افغانی

روان شناسی شناختی (ویراست چهارم) همراه سی دی

توسط:
رابرت استرنبرگ ...
قطع:
جلد کاغذی 816
نظر مشتری:

Cognitive Psychology (fourth edition) CD By: Robert Sternberg Translated bY Dr. Sayed Kamal Kharazi, Dr. Elaha Hujazi In Persian Language بیشتر

قیمت: 1380 افغانی

روان شناسی کودکان عقب مانده ذهنی و روشهای آموزش آنها

توسط:
دکترمریم سیف ...
قطع:
جلد کاغذی 184
نظر مشتری:

Psychology of mentally retarded children and their teaching methods By:Dr. Maryam Saif Naraqi,Dr. Ezatullah Naderi In Persian Language بیشتر

قیمت: 230 افغانی
Showing 1 - 6 out of 150