زبان: English | فارسی

د پښتو ګرامر ا و فرهنګونه

د پښتو د ژبې لیاره

توسط:
محمد ګل مومند
قطع:
جلد کاغذی 350
نظر مشتری:

د محمد ګل مومند صاحب کتاب هم په ښه وخت کې د پښتنو عزیزانو او د پښتو د شائقینو د استفادې دپاره تیار شو او ډاګي او ډګر ته و ووت. دغه کتاب فضیلت مآب مولوي سید محمود خان د سرشایي د ننګرهار او فضیلت مآب مولوي محمد وزیر خان پیاروخیل د میدان د ځینو نورو پښتنو علما صاحبانو هم لیدلی او تصدیق ... بیشتر

قیمت: 200 افغانی

پښتو سیندګی نویزونه

توسط:
پوهاند ډاکټر ...
قطع:
جلد کاغذی 800
نظر مشتری:

دا کتاب چې د پښتو ژبې څخه په انګریزی او پارسی ژبو کې ډیر زیات شمیر وییونه (لغاتونه) ترجمه شوي، معنی شوي او لنډوچکی تفسیر یي لیکل شوی دی د پښتو ژبې د غنا له پلوه او د پښتو ګرښونې د تشریح او ګرپانګې په لحاظ ډیر زیات پوهنیز ارزښت لري. بیشتر

قیمت: 200 افغانی

پښتو نحوه

توسط:
پوهندوی ډاکټر ...
قطع:
جلد کاغذی 190
نظر مشتری:

د پښتو ګرامر بیشتر

قیمت: 250 افغانی

پښتو پښویه (پایڅوړ: د ژبپوهني بنسټونه او غږپوهه)

توسط:
مجاور احمد زیار
قطع:
جلد کاغذی 66
نظر مشتری:

لطفاً نظریه خویش را درباره این کتاب ارائه نمائید بیشتر

قیمت: 250 افغانی

پښتو پښویه (پایڅوړ: د ژبپوهني بنسټونه او غږپوهه)

توسط:
مجاور احمد زیار
قطع:
جلد سخت 351
نظر مشتری:

لطفاً نظریه خویش را درباره این کتاب ارائه نمائید بیشتر

قیمت: 250 افغانی

د پښتو گرامر ژباړن: محمد رحیم الهام

توسط:
هربرت پنزل
قطع:
جلد سخت 364
نظر مشتری:

لطفاً نظریه خویش را درباره این کتاب ارائه نمائید بیشتر

قیمت: 330 افغانی
Showing 1 - 6 out of 14
 2   3