زبان: English | فارسی

نتیجه های جستجوشما تفتیش برای مولف "اسدالله ولوالجی ".

افغانستان در عصر سلطان محمود غزنوی

نویسنده:
اسدالله پرفیض
قطع:
جلد کاغذی 228
21.4x14.1x1.3cm
وزن حمل:
350 kg
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 290

روش های شاخص در تجربه گیاهی

نویسنده:
یاش . پی . کالرا، ...
قطع:
جلد کاغذی 308
9.2x6.5x0.6 Inches
وزن حمل:
450-G
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 360

حشره شناسی کشاورزی حشرات ، کنه ها ، جوندگان و نرم تنان زیان اور و مبارزه با انها

نویسنده:
دکتر مرتضی ایماعیلی ...
قطع:
جلد کاغذی 560
9.2x6.5x1.1 Inches
وزن حمل:
910-G
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 1170

تولید بذر هیبرید برنج

نویسنده:
دکتر قربانعلی ...
قطع:
جلد کاغذی 128
9.3x6.6x0.2 Inches
وزن حمل:
225-G
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 150

کاربرد مواد رشد گیاهی مبانی فیزیولوژی

نویسنده:
ریچارد . ان . ...
قطع:
جلد کاغذی 362
9.3x6.5x0.7 Inches
وزن حمل:
530-G
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 270

مختصر حقوق خانواده ( چاپ -۳۳ )

نویسنده:
دکتر سید حسین ...
قطع:
جلد کاغذی 432
9.1x6.5x0.8 Inches
وزن حمل:
660-G
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 450
Showing 1 - 6 out of 13
 2   3