زبان: English | فارسی

نتیجه های جستجوشما تفتیش برای مولف "خالد حسینی ".

گدی پران باز

نویسنده:
خالد حسینی
قطع:
جلد کاغذی 424
8.4x5.5x1.1 Inches
وزن حمل:
460-G
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 325

کلام اولیاء و عرفای اهل سنت

نویسنده:
زکریا حسینی
قطع:
جلد کاغذی 300
5" x 7" x 0.5"
وزن حمل:
6 ounces
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 320

تاریخ احمد شاهی

نویسنده:
محمد الحسینی ...
قطع:
جلد سخت 720
7" x 9" x 1.5"
وزن حمل:
2 KGs
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 1350

هزار خورشید تابان

نویسنده:
خالد حسینی (ترجمه: ...
قطع:
جلد کاغذی 456
8.3x5.7x0.8 Inches
وزن حمل:
520-G
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 1035

حاکمیت قانون در نظام حقوقی افغانستان

نویسنده:
سید علی حسینی
قطع:
جلد کاغذی 295
5.5" x 8.5" x 0.5"
وزن حمل:
1 pound
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 480

راه و چاه

نویسنده:
خالد نویسا
قطع:
جلد کاغذی 115
5" x 8" x 0.3"
وزن حمل:
6 ounces
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 225
Showing 1 - 6 out of 74