زبان: English | فارسی

نتیجه های جستجوشما تفتیش برای مولف "ﺑﻴﺘﻪ ﺩﻡ/ ﺗﺮﺟﻤﻪ: اﺣﻤﺪ ﺷﻜﻴب ﻇﻬﻴﺮ".

ﻫﻨﺮ ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎﻥ

نویسنده:
ﺟﺎﻥ م ﺭﻭﺯﻧﻔﻴﻠﺪ/ﺗﺮﺟﻤﻪ: ...
قطع:
جلد سخت 603
9.5"/6.8"/2.4"
وزن حمل:
1350 grms
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 2335

ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ, ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻛﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻮﺭﻭﻧﻪ

نویسنده:
ﺟﻴﻤﺰ ﺩاﺑﻨﺰ/ ...
قطع:
جلد سخت 263
5"/8"/0.8"
وزن حمل:
556 gram
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 495

ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ و ﺗﺮﻭﺭﻳﺰﻡ: ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ, ﺭﻭﻳﺎ ﻫﺎ ﻛﺎﺑﻮﺳﻬﺎ

نویسنده:
ﺟﻤﺎﻟﺮاﺟﻲ/ ...
قطع:
جلد کاغذی 195
"8.5/"5.5/"0.5
وزن حمل:
270 gram
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 425

ﻫﺰاﺭﻩ ﺯﻳﺒﺎ(ﺩﺧﺘﺮ ﻭﺯﻳﺮ)

نویسنده:
ﻟﻴﻠﻴﺎﺱ ﻫﻤﻴﻠﺘﻮﻥ/ ...
قطع:
جلد کاغذی 340
"8.5/"5.5"/"0.7
وزن حمل:
380 gramd
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 720

ﭘﺸﺘﻮ ﻭﻳﻴﭙﻮﻫﻨﻪ اﻭ ﻭﻳﻴﺮﻏﺎﻭﻧﻪ

نویسنده:
ﺩﻭﻛﺘﻮﺭ م ...
قطع:
جلد سخت 782
1.1 kgs
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 1450

ﭼﺮا ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﻧﺎﻛﺎﻡ ﻣﻴﻤﺎﻧﻨﺪ

نویسنده:
ﺩاﺭﻭﻥ ﻋﺠم ...
قطع:
جلد سخت 582
"9.75/"7/"1.8
وزن حمل:
1.3kgs
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 1200
Showing 1 - 6 out of 10
 2