خراسان، مجله مطالعات زبان و ادبیات، دوره سوم، ربع سوم و چهارم، شماره مسلسل ۱۳۴-۱۳۳

$25.00

Read in This Issue:

1- The coordinates of the short poems.
2- The Nature of in Hafiz Poetry.
3- Tamali in the social situation of the time of the late Timurid and early Safavid times.
4- tune Awakening in Masnavi.
5- The Plan of Discourse on Peace in Antiwar Poetry.
6- Tears of parting.
7- The study of Kofi’s monumental storyboards based on the postmodernist components.
8-
The contribution of Herayans to the flourishing of knowledge and Indian literature in the Baburs period.
9-
Historical translation in Afghanistan and its achievements from the beginning to the Decades of forty.
10-
The Way of theories of linguists on about the nature of language.
11-
Crying Mitheshma Reviewing and Analyzing and Content of the Signs of the Heirs of the Earth by Looking at the Comic Propulsion in the Contemporary Literature of Afghanistan.
12-
Malik al-Shira’ah Imami Heravi, the poet of the Age of the Ilkhanians.
13- A Glance at the Literature of the Tajikistan Independence Period from 1991 to today.
14- Dari (Persian) Words in Arabic Language.
15- A Contribution to Structural Linguistics Approach.

Title Translation:   Khurasan, Quarterly Journal on Language and Literature Studies

Author: Borhanuddin Nazami- محقق برهان الدین نظامی
Binding: Paperback – قطع و نوع جلد کاغذی
Published Year:
 1396/2017– سال چاپ
Pages: 224 – تعداد صفحات
Language: Dari “Persian” – به زبان فارسی

Product price
Additional options total:
Order total:

Quantity:

Description

در این شماره بخوانید: عناوین ذیل را

1-مختصات دوبیتی های عامیان مقاله از سرمحقق سید علیشاه روستایار.

2-وصف طبیعت در شعر حافظ مقاله از سرمحقق شریف الله شریف.

3-تاملی در اوضاع اجتماعی روزگار هاتفی خرگردی شاعر روزگار تیموری و اوایل صفوی مقاله از دکتور فاروق انصاری.

4-نوای بیدارگری در مثنوی مقاله از معاون سرمحقق محمد فاضل شریفی.

5-طرح گفتمان صلح در شعر ضد جنگ مقاله از علی شیر رستگار.

6-لعل پاره های از فراق بدخشی مقاله از محقق برهان الدین نظامی.

7-بررسی شگردهای داستانی مقامه کوفیه به اساس مولفه های پسا مدرنیسم مقاله از یعقوب یسنا.

8-سهم هرویان در شکوفایی دانش و ادب هند در دوره بابریان مقاله از پوهاند فضل  الرحمن فقیهی هروی.

9-سیر تاریخی ترجمه در افغانستان و دستاوردهای آن از آغاز تا دهه چهل خورشیدی مقاله از محقق مارینا بهار.

10-سیری در نظریات زبانشناسان پیرامون ماهیت زبان مقاله از محقق زحل راد.

11-گریه متبسم بررسی و تحلیل درونمایه و محتوای بیان نامه وارثان زمین با نگاهی به پیشنیه طنز در ادبیات معاصر افغانستان مقاله از محمد عاکف وثیقی و علی محمد موذنی.

12-ملک الشعرا امامی هروی شاعر عصر ایلخانیان مقاله از محقق لینا روحی نائیب خیل.

13-نگاهی به ادبیات دوره استقلال تاجیکستان از ۱۹۹۱ تا امروز مقاله از دکتور دینا محسنی.

14-کلمات دری در زبان عربی مقاله از معاون سرمحقق شریف الله دوست.

15-تاملی بررویکرد زبان شناسی ساختارگرا مقاله از پوهنمل دکتور امید افغان.

Additional information

Weight 0.42 kg
Dimensions 23.9 × 17.3 × 1.2 cm